Wirtualna Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

NAUKI SPOŁECZNE


Antropologia: zarys teorii i historii / A. Barnard ; przeł. S. Szymański ; wstępem opatrzyła J. Tokarska-Bakir. – Warszawa: PIW, 2016
Antropologia kulturowa: globalne siły, lokalne światy / J. D. Eller ; przekład A. Gąsior-Niemiec. – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
Budować obraz siebie: badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi / M. Łaguna. – Lublin: RW KUL, 1996
Doktryny polityczne XIX i XX wieku: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. K. Chojnickiej i W.  Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut. M. Bębenek et al.].  – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie / D. Dziawgo, A. Zawadzki. – Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011
Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych: uwarunkowania somatyczne i osobowościowe / M. A. Basińska. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
Historia doktryn politycznych i prawnych: podręcznik akademicki / K. Chojnicka, H. Olszewski. – Poznań: PW Ars boni et aequi Władysław Rozwadowski, 2004
Historia wychowania. T. 1 Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej / S. Litak. – Kraków: WAM; Ignatianum, 2004
Koncepcje organizacji i metody zarządzania: możliwości i ograniczenia / S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec. – Warszawa: Difin, 2016 
Liczby niewiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów / P. Francuz, R. Mackiewicz. – Lublin: KUL, 2007
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk. – Warszawa: PWE, 2013
Metodologia badań społecznych / S. Nowak. – Warszawa: WN PWN, 2007 
Metody i techniki badań pedagogicznych / M. Łobocki. – Kraków: Impuls, 2011
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / H. Pietrzkowski. – Warszawa: LexisNexis, 2014
Organizacja i zarządzanie: ujęcie teoretyczne / S. Sokołowska. – Opole: WUO, 2009
Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od wieku / R. Lawendowski. – Kraków: Impuls, 2011
Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 1 / red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. – Warszawa: WN PWN, 2003
Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 2 / red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. – Warszawa: WN PWN, 2005
Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. S. Kawula. – Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003
Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne / B. Mróz. – Warszawa: WN Scholar, 2011
Podstawy badań społecznych / E. Babbie. – Warszawa: WN PWN, 2008
Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana / K. Zuba. – Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2012
Polskie prawo konstytucyjne [stan prawny na 1 lipca 2020 r.] / red. nauk. D. Górecki. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / B. Adamiak, J. Borkowski. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Postępowanie cywilne w teorii i judykaturze / red. nauk. I. Gil ; autorzy: A. Borys, K. Borzemska, P. Bury, O. Hamberger, A. Lewek, M. Niedźwiecki, M. Nowak, K. Rozum. – Warszawa: C.H. Beck, 2020
Postępowanie cywilne / red. E. Marszałkowska-Krześ ; aut. E. Marszałkowska-Krześ [et al.]. – Warszawa: C.H. Beck, 2013
Prawo cywilne – część ogólna / Z. Radwański, A. Olejniczak. – Warszawa: C.H. Beck, 2015
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. P. Sarneckiego. – Warszawa: C.H. Beck, 2014
Proces karny / red. nauk. K. Marszał, J. Zagrodnik. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / J. Słodczyk. – Opole: WUO, 2001
Psychopatologia / L. Cierpiałowska. – Warszawa: WN Scholar, 2018
Psychologia akademicka: podręcznik. T. 1 / red. nauk. J. Strelau, D. Doliński. – Gdańsk: GWP, 2015
Psychologia akademicka: podręcznik. T. 2 / red. nauk. J. Strelau, D. Doliński. – Gdańsk: GWP, 2015
Psychologia społeczna / B. Wojciszke. – Warszawa: WN Scholar, 2019
Teoria wychowania w zarysie / M. Łobocki. – Kraków: Impuls, 2013
Samouszkodzenia: istota, uwarunkowania, terapia / red. A. Suchańska, J. Wycisk. – Poznań: Bogucki WN, 2006
Socjologia / A. Giddens, [współpr.] P.W. Sutton. – Warszawa: WN PWN, 2012
Socjologia: analiza społeczeństwa / P. Sztompka. – Kraków: Znak, 2012
Socjologia: kluczowe pojęcia / A. Giddens, P.W. Sutton. – Warszawa: WN PWN, 2014
Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych. T. 1 Cz. 1 Teoria, instytucje, procesy: zagadnienia ogólne / red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski. – Warszawa: ASPRA-JR, 2018
Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych / red. nauk. J. F. Terelak. – Warszawa: UKSW, 2007
Świat człowieka – świat kultury / E. Nowicka. – Warszawa: WN PWN, 2006
Współczesne teorie i nurty wychowania / B. Śliwerski. – Kraków: Impuls, 2015
Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej / T. Sankowski. – Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2001
Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego / A. Sewerynik. – Warszawa: C.H. Beck, 2020
Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady / H. Steinmann, G. Schreyögg. – Wrocław: OW Politechniki Wrocławskiej, 2001
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – dylematy działań organizacyjnych podejmowanych w sferze bezpieczeństwa / red. nauk. P. Polko, S. Czerwińska. – Dąbrowa Górnicza: WSB, 2016
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Ł. Sułkowski. – Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Absolwent”, 2001
Zarządzanie zasobami ludzkimi: wybrane aspekty / red. nauk. M. Tomczak, B. Krawczyk-Bryłka. – Warszawa: Difin, 2017
Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / T. Pilch, T. Bauman ; rozdz. 6 oprac. A. Radźko. – Warszawa: Żak, 2010

 

NAUKI TEOLOGICZNE


Pierwsi apologeci greccy: Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz / z jęz. grec. przeł., wstępami i komentarzami opatrzył ks. L. Misiarczyk ; wyd. pol. oprac. ks. J. Naumowicz. – Kraków: Wyd. M, 2004
Prorocy Izraela, ich pisma i nauka / J. S. Synowiec. – Kraków: Bratni Zew, 1999
Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie: materiały z konferencji zorganizowanej 16-17 maja 1997 r. w Lublinie / pod red. A. Dębińskiego, M. Kuryłowicza. – Lublin: RW KUL, 1998
Religia w świecie współczesnym: zarys problematyki religiologicznej / red. H. Zimoń. – Lublin: TN KUL, 2001

 

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE


Biologia molekularna / P. Turner, A. McLennan, A. Bates [et al.] ; [przekład zbiorowy pod red. M. Dabert et. al.]. – Warszawa: WN PWN, 2011
Gleboznawstwo leśne: synteza wiedzy o glebach zbliżonych do naturalnych i o ich relacjach z roślinnością w lasach Polski / S. Brożek. – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego, 2017
Podstawy biologii komórki. Cz. 1 / B. Alberts i in. – Warszawa: WN PWN, 2019
Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / B. Alberts i in. – Warszawa: WN PWN, 2019

 

MEDYCYNA


Anestezjologia / M. Weinert. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2019
Biochemia Harpera: ilustrowana / R. K. Murray, D. K. Granner, V. W. Rodwell. – Warszawa: PZWL, 2017
Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. nauk. A. Boroń-Kaczmarska, A. Wiercińska-Drapało. – Warszawa: PZWL, 2017
Dieta w chorobach skóry / pod red. W. Placka. – Lublin: Wyd. Czelej, 2015
Embriologia / H. Bartel. – Warszawa: PZWL, 2012
Langman Embriologia / T. W. Sadler. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017
Podstawy patologii / W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. – Warszawa: PZWL, 2010
Powięź: badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci powięziowej / red. R. Schleip, T. W. Findley, L. Chaitow, P. A. Huijing; red. wyd. pol. E. Saulicz. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2019
English for medical students and doctors. Cz. 1 / E. Donesch-Jeżo. – Kraków: Wyd. Przegląd Lekarski, 2000
English for medical students and doctors. Cz. 2 / E. Donesch-Jeżo. – Kraków: Wyd. Przegląd Lekarski, 2000
Genetyka medyczna / T. S. Tobias, M. Connor, M. Ferguson-Smith. – Warszawa: PZWL, 2013
Genetyka medyczna i molekularna / red. nauk. J. Bal. – Warszawa: WN PWN, 2017
Genetyka: krótkie wykłady / H. L. Fletcher, G. I. Hickey, P. C. Winter. – Warszawa: WN PWN, 2010
Kosmetyka stosowana / J. Dylewska-Grzelakowska. – Warszawa: WSiP, 1999
Podstawy żywienia klinicznego / red. naczelny L. Sobotka; współredaktorzy S. P. Allison i in.; redaktorzy wydania polskiego T. Korta, S. Kłęk, M. Łyszkowska. – Kraków: Scientifica, 2013
Technika zabiegów pielęgniarskich / N. Dison. – Warszawa: WL PZWL, 1998
Udany poród: jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć / P. Simkin, R. Ancheta. – Warszawa: PZWL, 2015

 

NAUKI HUMANISTYCZNE


Animacja / P. Wells. – Warszawa: WN PWN, 2009
Das Lautsystem des Deutschen und des Polnischen / N. Morciniec. – Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1990
Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Aüslanderunterricht / G. Helbig, J. Buscha. – Berlin: Langenscheidt, 2001
Developing Writing Skills: A Manual for EFL Students / M. Adams-Tukiendorf, D. Rydzak. – Opole: WUO, 2012
Historia Śląska / M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik. – Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002
Kościół i naród w niewoli / Z. Zieliński. – Lublin: RW KUL, 1995
Lekcje typografii: przykłady i ćwiczenia dla projektantów / J. Krause; [tł. Zbigniew Waśko]. – Gliwice: Helion, 2016
Logo, design, love: tworzenie genialnych logotypów: nowa odsłona / D. Airey; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice: Helion, 2015
Podręcznik wymowy niemieckiej / N. Morciniec, S. Prędota. – Warszawa: WN PWN, 2005
Religion, Culture and Society: A Global Approach / A. Singleton. – Los Angeles: SAGE, 2014
Sztuka i czas: od prehistorii do rokoka / B. Osińska. – Warszawa: WSiP, 2017
Sztuka i czas: od klasycyzmu do współczesności / B. Osińska. – Warszawa: WSiP, 2018
The Acquisition of Written Language: Response and Revision / ed. S. Warshauer Freedman. – Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1985
Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski. – Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza, 2006
Writing and Reading Across the Curriculum / L. Behrens, L. J. Rosen. – Boston: Pearson, 2016

 

NAUKI ŚCISŁE


Logika praktyczna / Z. Ziembiński. – Warszawa: WN PWN, 2007