Wirtualna Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

 

Publikacje zostały udostępnione na podstawie art. 27 i 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2006 nr 90 poz. 631).

Wszystkie tytuły udostępnione na platformie zabezpieczone są przed kopiowaniem, drukowaniem oraz możliwością zapisywania na własnych nośnikach. Dostęp do publikacji będzie możliwy dla jednej osoby w jednym czasie po zalogowaniu się do wewnętrznej internetowej sieci bibliotecznej za pomocą loginu i hasła do konta bibliotecznego.

 

NAUKI SPOŁECZNE


Antropologia: zarys teorii i historii / A. Barnard ; przeł. S. Szymański ; wstępem opatrzyła J. Tokarska-Bakir. – Warszawa: PIW, 2016
Antropologia kulturowa: globalne siły, lokalne światy / J. D. Eller ; przekład A. Gąsior-Niemiec. – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
Budować obraz siebie: badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi / M. Łaguna. – Lublin: RW KUL, 1996
Doktryny polityczne XIX i XX wieku: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. K. Chojnickiej i W.  Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut. M. Bębenek et al.].  – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie / D. Dziawgo, A. Zawadzki. – Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011
Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych: uwarunkowania somatyczne i osobowościowe / M. A. Basińska. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
Historia doktryn politycznych i prawnych: podręcznik akademicki / K. Chojnicka, H. Olszewski. – Poznań: PW Ars boni et aequi Władysław Rozwadowski, 2004
Historia wychowania. T. 1 Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej / S. Litak. – Kraków: WAM; Ignatianum, 2004
Koncepcje organizacji i metody zarządzania: możliwości i ograniczenia / S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec. – Warszawa: Difin, 2016 
Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów / P. Francuz, R. Mackiewicz. – Lublin: KUL, 2007
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk. – Warszawa: PWE, 2013
Metodologia badań społecznych / S. Nowak. – Warszawa: WN PWN, 2007 
Metody i techniki badań pedagogicznych / M. Łobocki. – Kraków: Impuls, 2011
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / H. Pietrzkowski. – Warszawa: LexisNexis, 2014
Organizacja i zarządzanie: ujęcie teoretyczne / S. Sokołowska. – Opole: WUO, 2009
Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od wieku / R. Lawendowski. – Kraków: Impuls, 2011
Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 1 / red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. – Warszawa: WN PWN, 2003
Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 2 / red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. – Warszawa: WN PWN, 2005
Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. S. Kawula. – Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003
Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne / B. Mróz. – Warszawa: WN Scholar, 2011
Podstawy badań społecznych / E. Babbie. – Warszawa: WN PWN, 2008
Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana / K. Zuba. – Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2012
Polskie prawo konstytucyjne [stan prawny na 1 lipca 2020 r.] / red. nauk. D. Górecki. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / B. Adamiak, J. Borkowski. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Postępowanie cywilne w teorii i judykaturze / red. nauk. I. Gil ; autorzy: A. Borys, K. Borzemska, P. Bury, O. Hamberger, A. Lewek, M. Niedźwiecki, M. Nowak, K. Rozum. – Warszawa: C.H. Beck, 2020
Postępowanie cywilne / red. E. Marszałkowska-Krześ ; aut. E. Marszałkowska-Krześ [et al.]. – Warszawa: C.H. Beck, 2013
Prawo cywilne – część ogólna / Z. Radwański, A. Olejniczak. – Warszawa: C.H. Beck, 2015
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. P. Sarneckiego. – Warszawa: C.H. Beck, 2014
Proces karny / red. nauk. K. Marszał, J. Zagrodnik. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / J. Słodczyk. – Opole: WUO, 2001
Psychopatologia / L. Cierpiałowska. – Warszawa: WN Scholar, 2018
Psychologia akademicka: podręcznik. T. 1 / red. nauk. J. Strelau, D. Doliński. – Gdańsk: GWP, 2015
Psychologia akademicka: podręcznik. T. 2 / red. nauk. J. Strelau, D. Doliński. – Gdańsk: GWP, 2015
Psychologia społeczna / B. Wojciszke. – Warszawa: WN Scholar, 2019
Teoria wychowania w zarysie / M. Łobocki. – Kraków: Impuls, 2013
Samouszkodzenia: istota, uwarunkowania, terapia / red. A. Suchańska, J. Wycisk. – Poznań: Bogucki WN, 2006
Socjologia / A. Giddens, [współpr.] P.W. Sutton. – Warszawa: WN PWN, 2012
Socjologia: analiza społeczeństwa / P. Sztompka. – Kraków: Znak, 2012
Socjologia: kluczowe pojęcia / A. Giddens, P.W. Sutton. – Warszawa: WN PWN, 2014
Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych. T. 1 Cz. 1 Teoria, instytucje, procesy: zagadnienia ogólne / red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski. – Warszawa: ASPRA-JR, 2018
Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych / red. nauk. J. F. Terelak. – Warszawa: UKSW, 2007
Świat człowieka – świat kultury / E. Nowicka. – Warszawa: WN PWN, 2006
Współczesne teorie i nurty wychowania / B. Śliwerski. – Kraków: Impuls, 2015
Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej / T. Sankowski. – Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2001
Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego / A. Sewerynik. – Warszawa: C.H. Beck, 2020
Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady / H. Steinmann, G. Schreyögg. – Wrocław: OW Politechniki Wrocławskiej, 2001
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – dylematy działań organizacyjnych podejmowanych w sferze bezpieczeństwa / red. nauk. P. Polko, S. Czerwińska. – Dąbrowa Górnicza: WSB, 2016
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Ł. Sułkowski. – Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Absolwent”, 2001
Zarządzanie zasobami ludzkimi: wybrane aspekty / red. nauk. M. Tomczak, B. Krawczyk-Bryłka. – Warszawa: Difin, 2017
Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / T. Pilch, T. Bauman ; rozdz. 6 oprac. A. Radźko. – Warszawa: Żak, 2010

 

NAUKI TEOLOGICZNE


Pierwsi apologeci greccy: Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz / z jęz. grec. przeł., wstępami i komentarzami opatrzył ks. L. Misiarczyk ; wyd. pol. oprac. ks. J. Naumowicz. – Kraków: Wyd. M, 2004
Prorocy Izraela, ich pisma i nauka / J. S. Synowiec. – Kraków: Bratni Zew, 1999
Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie: materiały z konferencji zorganizowanej 16-17 maja 1997 r. w Lublinie / pod red. A. Dębińskiego, M. Kuryłowicza. – Lublin: RW KUL, 1998
Religia w świecie współczesnym: zarys problematyki religiologicznej / red. H. Zimoń. – Lublin: TN KUL, 2001

 

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE


Biologia molekularna / P. Turner, A. McLennan, A. Bates [et al.] ; [przekład zbiorowy pod red. M. Dabert et. al.]. – Warszawa: WN PWN, 2011
Botanika leśna: podręcznik dla studentów wydziałów leśnych / J. Tomanek. – Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1997
Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce: monografia / J. Siuta, B. Żukowski ; Instytut Ochrony Środowiska. – Warszawa: Dział Wydawnictw IOŚ, 2008
Diagnostyka, sanacja i rekultywacja starych składowisk odpadów / M. Żygadło. – Radom: Wydaw. Prywatnej Szkoły Ochrony Środowiska : współpr. wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2005
Gleboznawstwo leśne: synteza wiedzy o glebach zbliżonych do naturalnych i o ich relacjach z roślinnością w lasach Polski / S. Brożek. – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego, 2017
Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych / A. Karczewska. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012
Podstawy biologii komórki. Cz. 1 / B. Alberts i in. – Warszawa: WN PWN, 2019
Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / B. Alberts i in. – Warszawa: WN PWN, 2019
Podstawy rekultywacji leśnej / W. Krzaklewski. – Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego, 2017
Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji / red. Z. Bukowski, G. Malina. – Poznań ; Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019​
Rekultywacja / T. Gołda. – Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005
Remediacja i rekultywacja gruntów / E. Czerwieniec, M. Cieśla ; [Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej]. – Rzeszów: OW Politechniki Rzeszowskiej, 2018

 

MEDYCYNA


Anestezjologia / M. Weinert. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2019
Biochemia Harpera: ilustrowana / R. K. Murray, D. K. Granner, V. W. Rodwell. – Warszawa: PZWL, 2017
Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. nauk. A. Boroń-Kaczmarska, A. Wiercińska-Drapało. – Warszawa: PZWL, 2017
Dieta w chorobach skóry / pod red. W. Placka. – Lublin: Wyd. Czelej, 2015
Embriologia / H. Bartel. – Warszawa: PZWL, 2012
Langman Embriologia / T. W. Sadler. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017
Podstawy patologii / W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. – Warszawa: PZWL, 2010
Powięź: badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci powięziowej / red. R. Schleip, T. W. Findley, L. Chaitow, P. A. Huijing; red. wyd. pol. E. Saulicz. – Wrocław: Edra Urban & Partner, 2019
English for medical students and doctors. Cz. 1 / E. Donesch-Jeżo. – Kraków: Wyd. Przegląd Lekarski, 2000
English for medical students and doctors. Cz. 2 / E. Donesch-Jeżo. – Kraków: Wyd. Przegląd Lekarski, 2000
Genetyka medyczna / T. S. Tobias, M. Connor, M. Ferguson-Smith. – Warszawa: PZWL, 2013
Genetyka medyczna i molekularna / red. nauk. J. Bal. – Warszawa: WN PWN, 2017
Genetyka: krótkie wykłady / H. L. Fletcher, G. I. Hickey, P. C. Winter. – Warszawa: WN PWN, 2010
Kosmetyka stosowana / J. Dylewska-Grzelakowska. – Warszawa: WSiP, 1999
Podstawy żywienia klinicznego / red. naczelny L. Sobotka; współredaktorzy S. P. Allison i in.; redaktorzy wydania polskiego T. Korta, S. Kłęk, M. Łyszkowska. – Kraków: Scientifica, 2013
Technika zabiegów pielęgniarskich / N. Dison. – Warszawa: WL PZWL, 1998
Udany poród: jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć / P. Simkin, R. Ancheta. – Warszawa: PZWL, 2015

 

NAUKI HUMANISTYCZNE


Animacja / P. Wells. – Warszawa: WN PWN, 2009
Das Lautsystem des Deutschen und des Polnischen / N. Morciniec. – Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1990
Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Aüslanderunterricht / G. Helbig, J. Buscha. – Berlin: Langenscheidt, 2001
Developing Writing Skills: A Manual for EFL Students / M. Adams-Tukiendorf, D. Rydzak. – Opole: WUO, 2012
Historia Śląska / M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik. – Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002
Kościół i naród w niewoli / Z. Zieliński. – Lublin: RW KUL, 1995
Lekcje typografii: przykłady i ćwiczenia dla projektantów / J. Krause; [tł. Zbigniew Waśko]. – Gliwice: Helion, 2016
Logo, design, love: tworzenie genialnych logotypów: nowa odsłona / D. Airey; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice: Helion, 2015
Podręcznik wymowy niemieckiej / N. Morciniec, S. Prędota. – Warszawa: WN PWN, 2005
Religion, Culture and Society: A Global Approach / A. Singleton. – Los Angeles: SAGE, 2014
Sztuka i czas: od prehistorii do rokoka / B. Osińska. – Warszawa: WSiP, 2017
Sztuka i czas: od klasycyzmu do współczesności / B. Osińska. – Warszawa: WSiP, 2018
The Acquisition of Written Language: Response and Revision / ed. S. Warshauer Freedman. – Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1985
Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski. – Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza, 2006
Writing and Reading Across the Curriculum / L. Behrens, L. J. Rosen. – Boston: Pearson, 2016

 

NAUKI ŚCISŁE


Logika praktyczna / Z. Ziembiński. – Warszawa: WN PWN, 2007