Załącznik do zarządzenia nr 36 /2013
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19.06.2013 r.

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego

 

I Podstawy prawne

II Słownik pojęć zawartych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

III Postanowienia ogólne

IV Udostępnianie zbiorów

     1. Warunki użytkowania konta bibliotecznego

2. Wypożyczenia poza Bibliotekę

3. Wypożyczenia międzybiblioteczne

      4. Udostępnianie zbiorów w czytelniach

5. Wypożyczenia krótkoterminowe

V Usługi Informacyjne

VI Postanowienia końcowe

 

I Podstawy prawne

Podstawę prawną działalności Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego stanowią:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 572);

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. nr 152, poz. 722 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

6. Statut Uniwersytetu Opolskiego;

7. Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Zarządzenie nr 36/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (z późn. zm.).

II  Słownik pojęć zawartych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki  Głównej Uniwersytetu Opolskiego

1. Biblioteka stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego, w którego skład wchodzą Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego i biblioteki specjalistyczne;

2. BGUO – Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego wraz z bibliotekami specjalistycznymi;

3. biblioteki specjalistyczne – biblioteki wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego działające przy wydziałach, instytutach i katedrach;

4. dokument biblioteczny – opublikowana w dowolnej formie (druk, wersja elektroniczna, mikrofilm) publikacja przechowywana i/lub udostępniana w Bibliotece lub za jej pośrednictwem, na zasadach określonych w Regulaminie;

5. karta biblioteczna – dokument wystawiony przez Bibliotekę, uprawniający do korzystania z Biblioteki, ułatwiający identyfikację użytkownika w systemie;

6. konto czytelnicze – dane osobowe użytkownika Biblioteki, jego status i uprawnienia w zintegrowanym systemie bibliotecznym oraz stan obecny i historia transakcji wypożyczeń/zwrotów dokumentów bibliotecznych;

7. księgozbiór podręczny – celowo dobrany i uporządkowany zestaw książek wydzielony z całości księgozbioru bibliotecznego, m.in. ze względu na częstotliwość wypożyczeń, przeznaczony do udostępniania na miejscu w czytelniach;

8. prolongata (przedłużenie) terminu wypożyczenia – uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dokumentu bibliotecznego dodatkowego okresu jego wypożyczenia;

9. status użytkownika – określenie typu uprawnień użytkownika do korzystania ze zbiorów Biblioteki (np. limit wypożyczeń);

10. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Opolskiego – Biblioteka Główna UO wraz z bibliotekami specjalistycznymi działającymi w Uczelni; zwany dalej Systemem;

11. użytkownik – osoba korzystająca z Biblioteki na podstawie dokumentu uprawniającego oraz na zasadach określonych w Regulaminie;

12. wolny dostęp – część Biblioteki, w której użytkownik samodzielnie wybiera dokumenty biblioteczne z półek;

13. wypożyczenie krótkoterminowe – wypożyczenie, którego termin zwrotu jest ograniczony do 7 dni;

14. wypożyczenie międzybiblioteczne – wypożyczenie dokumentu bibliotecznego ze zbiorów własnych innym bibliotekom lub sprowadzenie i udostępnianie dokumentu z innych bibliotek w kraju lub za granicą, na zamówienie uprawnionego użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie;

15. zamówienie – wskazanie w zintegrowanym systemie bibliotecznym lub za pomocą rewersu bibliotecznego zapotrzebowania czytelnika na określony dokument biblioteczny;

16. zintegrowany system biblioteczny – system elektroniczny, którego elementami są centralny katalog zbiorów BGUO oraz baza kont czytelniczych.

  III Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych, o ile regulaminy szczegółowe nie stanowią inaczej.

2. Korzystający z bibliotek Uniwersytetu Opolskiego obowiązani są do zapoznania się
z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

3. Korzystanie z usług bibliotecznych musi być zgodne z warunkami umów licencyjnych zawartych przez Uniwersytet Opolski oraz z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Podstawowe zasady porządku ogólnego w Bibliotece:

4.1. W pomieszczeniach Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej;

4.2. W czytelniach oraz w ich pobliżu należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym czytelnikom;

4.3. Do czytelń z wolnym dostępem do zbiorów oraz do pracowni komputerowych nie wolno wnosić okryć wierzchnich ani plecaków, toreb, teczek o wymiarach większych niż 40 x 30 x 15 cm.

5. Korzystanie ze zbiorów i usług bibliotecznych jest bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat podanych w punkcie 6.

6. Biblioteki pobierają opłaty za:

6.1. wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu;

6.2. przygotowanie zamówionych kopii reprograficznych, cyfrowych oraz  wydruków komputerowych;

6.3. niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

6.4. zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych;

6.5. wypożyczenia międzybiblioteczne w zakresie, o którym mowa w rozdz. IV p. 3.8.

7. Dane osobowe czytelników gromadzone w bibliotecznych bazach danych podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV Udostępnianie zbiorów 

1. Warunki użytkowania konta bibliotecznego

1.1. W bibliotekach objętych zintegrowanym systemem bibliotecznym użytkownik ma prawo tylko do jednego konta bibliotecznego.

1.2. Prawo do korzystania z wypożyczalni ma każda osoba posiadająca aktywne konto    biblioteczne.

1.3. W celu założenia konta należy przedłożyć wypełnioną deklarację (Załącznik nr 1), zawierającą dane osobowe i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu. Ponadto należy przedłożyć:

1.3.1. studenci UO – dowód osobisty i legitymację studencką lub indeks;

1.3.2. doktoranci UO – dowód osobisty i dokument potwierdzający przyjęcie na studia doktoranckie;

1.3.3. pracownicy i emeryci UO – dowód osobisty i zaświadczenie potwierdzające   aktualne zatrudnienie na UO w przypadku osób pracujących;

1.3.4. inni pełnoletni czytelnicy – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i adres zamieszkania;

1.3.5. uczniowie olimpijczycy – dokument stwierdzający tożsamość i adres zamieszkania oraz pismo polecające od dyrektora szkoły.

1.4. Termin ważności konta wynosi 12 miesięcy z możliwością prolongaty po uaktualnieniu uprawnień z wyłączeniem uczniów olimpijczyków, których konto biblioteczne będzie ważne  do 30 czerwca danego roku szkolnego.

1.5. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wypożyczania zbiorów na zewnątrz i korzystania ze zbiorów elektronicznych jest karta biblioteczna. Karta oraz jej duplikaty są wydawane we wszystkich bibliotekach sieci po wniesieniu opłaty określonej Zarządzeniem Rektora UO.

1.6. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Właściciel karty może na piśmie, na czas określony, upoważnić inną osobę do odbioru książek wypożyczanych na jego konto biblioteczne (Załącznik nr 2). Podpis na upoważnieniu musi być zgodny z podpisem złożonym na deklaracji.

1.7. Właściciel karty bibliotecznej jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych lub adresowych.

1.8. O zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Straty powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają właściciela karty.

1.9. Zamknięcie konta uprawniającego do wypożyczania książek następuje po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec Biblioteki:

1.9.1. dla studentów z chwilą ostemplowania karty obiegowej;

1.9.2. dla pracowników z chwilą rozwiązania umowy o pracę;

1.9.3. z chwilą wygaśnięcia uprawnień do korzystania z Biblioteki;

1.9.4. na życzenie czytelnika po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki z chwilą  odebrania kaucji.

1.10. Z chwilą likwidacji konta użytkownik powinien zwrócić dokument uprawniający go do korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych.

1.11. Każdy czytelnik zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania stanu swojego konta oraz terminów zwrotu książek. W przypadku wystąpienia niezgodności czytelnik powinien jak najszybciej wyjaśnić wątpliwości w najbliższej wypożyczalni.

2. Wypożyczenia poza Bibliotekę

2.1. Wypożyczenia rejestrowane w systemie elektronicznym nie są potwierdzane rewersami papierowymi.

2.2. Prawo wypożyczania zbiorów z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych mają:

2.2.1. studenci wszystkich typów studiów Uniwersytetu Opolskiego;

2.2.2. doktoranci Uniwersytetu Opolskiego;

2.2.3. nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Opolskiego;

2.2.4. pracownicy UO nie będący nauczycielami akademickimi;

2.2.5. emerytowani pracownicy Uniwersytetu Opolskiego;

2.2.6. uczniowie olimpijczycy.

2.3. Osoby pełnoletnie z terenu województwa opolskiego mogą korzystać z wypożyczalni na podstawie kaucji. Wysokość kaucji ustalana jest odrębnym Zarządzeniem Rektora UO.

2.4. W wypożyczalniach Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego obowiązuje system elektronicznej ewidencji czytelników i udostępniania zbiorów.

2.5. Limity wypożyczeń poza Bibliotekę oraz terminy zwrotu:

2.5.1. studenci stacjonarni, niestacjonarni, uczestnicy studiów podyplomowych  – 15 woluminów do trzech miesięcy;

2.5.2. studenci posiadający “Kartę Starosty” – 20 woluminów do trzech miesięcy;

2.5.3. studenci studiów doktoranckich oraz doktoranci Uniwersytetu Opolskiego  – 30 woluminów do trzech miesięcy;

2.5.4. osoby studiujące równocześnie na więcej niż jednym kierunku – 20 woluminów do  trzech miesięcy;

2.5.5. nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Opolskiego – 50 woluminów do pięciu  miesięcy;

2.5.6. pracownicy UO nie będący nauczycielami akademickimi – 15 woluminów do  trzech miesięcy;

2.5.7. emerytowani pracownicy Uniwersytetu Opolskiego – 10 woluminów do trzech  miesięcy;

2.5.8. czytelnicy korzystający ze zbiorów na podstawie wpłaconej kaucji  – 2 woluminy na miesiąc;

2.5.9. uczniowie olimpijczycy – do 10 woluminów na miesiąc.

2.5.10 osoby mające otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Opolskim – 30 woluminów do trzech miesięcy.

2.6. Książki nie odebrane przez zamawiającego w ciągu pięciu dni od daty złożenia zamówienia odsyła się do magazynu. Nieodebranie zamówionych książek powoduje blokadę konta czytelnika. Zdjęcie blokady wymaga bezpośredniego kontaktu z dowolną wypożyczalnią.

2.7. Czytelnik może prolongować wypożyczoną książkę na okres jednego miesiąca, o ile nie została zarezerwowana przez inną osobę, a konto czytelnika nie jest zablokowane. Prolongaty można dokonać z własnego konta bibliotecznego przez katalog WWW pod warunkiem, że jest to pierwsze przedłużenie terminu zwrotu. Można także przedłużyć wypożyczenie telefonicznie, przez e-mail lub w wypożyczalni. Drugą, także miesięczną, prolongatę przeprowadza bibliotekarz.

2.8. W uzasadnionych wypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć książkę na okres krótszy  lub żądać jej zwrotu przed upływem terminu określonego w Regulaminie.

2.9. Wszyscy czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:

2.9.1.  automatyczne naliczanie przez komputerowy system biblioteczny opłat pieniężnych, których wysokość określona jest odrębnym Zarządzeniem wydanym przez Rektora UO;

2.9.2.  zawieszenie prawa do wypożyczeń i prolongat do czasu uregulowania zobowiązań;

2.10. Biblioteka przypomina o konieczności zwrotu książek monitami wysyłanymi pocztą elektroniczną; zakłócenia w dostarczaniu monitów nie zwalniają czytelników z sankcji za przetrzymanie wypożyczonych książek.

2.11. Biblioteka w szczególnych przypadkach wysyła na koszt czytelnika upomnienie listem poleconym.

2.12. Biblioteka może wystąpić na drogę postępowania sądowego o zwrot materiałów bibliotecznych stanowiących majątek Uniwersytetu Opolskiego oraz o opłatę z tytułu nieterminowego ich zwrotu.

2.13. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu. Jeżeli odkupienie identycznego dzieła nie jest możliwe, czytelnik uiszcza opłatę za zagubioną książkę, której wartość każdorazowo ustala Komisja ds. wyceny zbiorów bibliotecznych.

2.14. Do ustalonej przez Komisję wartości książki zagubionej dolicza się koszty związane z opracowaniem, oprawą, wysyłką monitów oraz należne opłaty za nieterminowy zwrot książki do Biblioteki.

2.15. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

2.15.1. druków zwartych wydanych do 1950 roku (nie dotyczy tytułów  wieloegzemplarzowych);

2.15.2. zbiorów specjalnych;

2.15.3. księgozbiorów podręcznych;

2.15.4. czasopism i gazet;

2.15.5. dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin;

2.15.6. dokumentów elektronicznych;

2.15.7. dzieł w złym stanie zachowania;

2.15.8. książek i materiałów bibliotecznych sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Wypożyczenia międzybiblioteczne

3.1. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje wypożyczalnia międzybiblioteczna Biblioteki Głównej dla pracowników, studentów piszących pracę dyplomową i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

3.2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej UO jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

3.3. Biblioteka sprowadza dokumenty:

3.3.1. z bibliotek zamiejscowych krajowych, jeśli ich brak w bibliotekach opolskich;

3.3.2. z bibliotek zagranicznych, jeśli nie posiadają ich biblioteki krajowe.

3.4. Jednorazowe zamówienie na dzieła z zewnątrz nie może przekraczać 5 publikacji z kraju i 3 z zagranicy. Studenci zamawiający książki spoza kraju powinni okazać pismo od promotora poświadczające konieczność sprowadzenia tych dzieł do Biblioteki.

3.5. Zamówienie czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia (Załącznik nr 3).

3.6. O sprowadzeniu dzieła czytelnik informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3.7. Książki sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie na miejscu we wskazanej czytelni. Czas udostępniania określony jest przez bibliotekę realizującą zamówienie międzybiblioteczne.

3.8. Usługi wypożyczalni międzybibliotecznej są bezpłatne z wyjątkiem opłat, których może zażądać biblioteka realizująca zamówienie. W takim przypadku koszty zamówienia ponosi czytelnik na podstawie wystawionego rachunku bądź faktury.

3.9. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka obciąży go pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

3.10. Biblioteka Główna wypożycza zbiory własne innym bibliotekom krajowym i zagranicznym po otrzymaniu zamówienia na rewersach, on-line, pocztą elektroniczną lub faksem na podstawie prawidłowych danych bibliograficznych.

3.11. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

3.12.1. starodruki, zbiory specjalne i archiwalia;

3.12.2. druki wydane przed 1950 rokiem;

3.12.3. czasopisma i gazety;

3.12.4. zbiory specjalne i prace doktorskie;

3.12.5. dzieła w złym stanie zachowania.

3.12. Zgodnie z zapotrzebowaniem Biblioteka wykonuje kopie artykułów z czasopism w formie odbitek kserograficznych bądź w postaci dokumentów elektronicznych.

4. Udostępnianie zbiorów w czytelniach

4.1. Czytelnie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego mają charakter publiczny, może
z nich korzystać każdy zainteresowany po wpisaniu się do rejestru odwiedzin. Na czas pobytu w czytelniach należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną, tymczasową kartę czytelnianą bądź legitymację studencką.

4.2. Tymczasową bezpłatną kartę uprawniającą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych  wyłącznie na miejscu sporządza się w czytelni Biblioteki Głównej oraz w czytelniach bibliotek specjalistycznych na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania z możliwością jej prolongaty na kolejny rok.

4.3. W czytelniach udostępnia się następujące zbiory:

4.3.1. książki, czasopisma,  mapy, dokumenty życia społecznego oraz inne zbiory specjalne, których stan i zabezpieczenie nie wymaga specjalnej ochrony;

4.3.2. mikroformy (mikrofilmy, mikrofisze) udostępniane na specjalnych czytnikach;

4.3.3. materiały biblioteczne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;

4.3.4. rękopisy, starodruki oraz szczególne kolekcje zbiorów (Załącznik nr 4);

4.3.5. niepublikowane prace doktorskie;

4.3.6. dokumenty elektroniczne udostępniane na wyznaczonych stanowiskach komputerowych.

4.4.  Zasady korzystania z rękopisów, starodruków, archiwaliów i niepublikowanych prac doktorskich określają odrębne przepisy (Instrukcja nr 1/2006 Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.09.2006 r. w sprawie: zasad przechowywania i udostępniania starych druków, rękopisów, archiwaliów i kolekcji znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego).

4.5. Czytelnik może korzystać z własnych materiałów po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu   bibliotekarzowi.

4.6. Korzystanie z księgozbioru podręcznego czytelni Biblioteki Głównej i wybranych bibliotek specjalistycznych odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu dzieł czytelnik nie wstawia ich na półki, lecz odkłada na wyznaczone miejsca.

4.7. Zbiory biblioteczne przechowywane poza czytelnią należy zamówić na rewersach  papierowych u dyżurnego bibliotekarza. Ostatnie zamówienie można złożyć nie później niż pół godziny przed zamknięciem czytelni.

4.8. Nie realizuje się zamówień wypełnionych niedokładnie, nieczytelnie lub ołówkiem.

4.9. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego dyżurny bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo przyjmowanych zamówień na zbiory z magazynów bibliotecznych. Czas realizacji rewersów na książki i czasopisma zamawiane z magazynu do czytelni zależy od liczby zamówień w danym momencie oraz od rodzaju zamawianych materiałów.

4.10. Wydawnictwa sprowadzone spoza czytelni po wykorzystaniu należy zwrócić  dyżurnemu bibliotekarzowi, nie później niż 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

4.11. Na życzenie użytkownika, w zależności od potrzeb, pracownicy czytelni rezerwują dzieła sprowadzone z magazynu.

4.12. Zabrania się wynoszenia zbiorów bibliotecznych poza obręb czytelni bez wcześniejszego uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

4.13. Zbiory czytelni zabezpieczone są elektronicznie, w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowej dyżurny bibliotekarz może poprosić czytelnika o pokazanie zawartości torby przed opuszczeniem czytelni.

4.14. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych.

4.15. Do kopiowania nie udostępnia się:

4.15.1. gazet oprawionych w roczniki, bez względu na rok wydania;

4.15.2. druków zwartych i czasopism wydanych do 1950 roku (z wyjątkiem udostępniania do celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania, Magazynowania i  Konserwacji Zbiorów);

4.15.3. starodruków i rękopisów;

4.15.4. zbiorów specjalnych;

4.15.5. archiwaliów;

4.15.6. wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania.

4.16. Odbitki kserograficzne z mikroform wykonuje się na urządzeniach znajdujących się na terenie czytelni Biblioteki Głównej. Odbitki sporządzają pracownicy czytelni na zamówienie czytelnika po ustaleniu terminu wykonania usługi, płatnej zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

4.17. Użytkownicy dysponujący własnymi komputerami mogą pracować na terenie czytelni poprzez korzystanie z dostępu do sieci elektrycznej. Nie dopuszcza się podłączania ww. sprzętu do bibliotecznej sieci komputerowej.

4.18. W przypadku zniszczenia lub kradzieży zbiorów bibliotecznych czytelnik traci prawo korzystania z Biblioteki i fakt ten zgłasza się odpowiednim władzom Uniwersytetu Opolskiego.

5. Wypożyczanie krótkoterminowe

5.1. Wypożyczanie krótkoterminowe obejmuje zbiory udostępniane na miejscu w czytelniach specjalistycznych i zbiory z oznaczeniem „L” udostępniane w czytelni Biblioteki Głównej.

5.2. W przypadku każdego zamówienia ostateczną decyzję o udostępnieniu książki w ramach wypożyczeń krótkoterminowych podejmuje dyżurny bibliotekarz.

5.3. Wypożyczenia krótkoterminowe realizowane są w ramach limitu wypożyczeń dla danej grupy czytelników.

5.4. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych:

5.4.1. studenci;

5.4.2. doktoranci;

5.4.3. pracownicy UO.

5.5. Warunkiem skorzystania z wypożyczenia krótkoterminowego jest ważna karta biblioteczna i aktywne konto biblioteczne.

5.6. Pierwszeństwo w wypożyczeniach krótkoterminowych mają osoby korzystające wcześniej z danych książek.

5.7. Jednorazowo czytelnik ma prawo wypożyczyć 2 woluminy książek.

5.8. Zwrot wypożyczonych publikacji powinien nastąpić nie później niż godzinę po rozpoczęciu pracy czytelni następnego dnia lub po przerwie weekendowej w poniedziałek.

5.9. Wypożyczenia krótkoterminowe nie podlegają prolongacie.

5.10. Nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych (poza uzasadnionymi przypadkami zgłoszonymi i uzgodnionymi z bibliotekarzem dyżurnym) spowoduje:

5.10.1. blokadę konta czytelniczego;

5.10.2. automatyczne naliczenie kary za zwłokę, zgodnie z cennikiem usług i opłat  bibliotecznych;

5.11. W przypadku dużego zapotrzebowania na daną pozycję bibliotekarz dyżurny może skrócić termin wypożyczenia takiej publikacji.

V Usługi informacyjne

1. Biblioteka świadczy usługi informacyjne na podstawie zbiorów bibliotecznych, katalogów i innych źródeł informacji Uniwersytetu Opolskiego oraz innych bibliotek. Działalność informacyjna w Bibliotece prowadzona jest w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej oraz w czytelniach i wypożyczalniach bibliotek specjalistycznych.

2. Prawo korzystania z usług Oddziału Informacji Naukowej ma każdy zainteresowany czytelnik. Użytkownicy korzystający z usług OIN powinni wpisać się do rejestru odwiedzin.

3. Usługi w zakresie informacji naukowej realizowane w Oddziale Informacji Naukowej:

3.1. udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i innych bibliotek krajowych i zagranicznych

3.2. pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o drukowane i elektroniczne źródła informacji zgromadzone w Bibliotece Głównej lub dostępne poprzez sieć Internet

3.3. wykonywanie kwerend bibliograficznych oraz analizy cytowań na podstawie posiadanych baz dla pracowników naukowych.

4. Pracownicy OIN nie wykonują kwerend bibliograficznych dla studentów i osób nie będących pracownikami naukowymi UO.

5. Oddział Informacji Naukowej organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie korzystania ze źródeł drukowanych i elektronicznych oraz katalogu Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.

6. Zasady korzystania z komputerów określa Zarządzenie nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie: zasad udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.

7. Za wydruki komputerowe wykonywane w Oddziale Informacji Naukowej i informatorium pobierane są, zgodnie z cennikiem usług, opłaty, które uiszcza się w wypożyczalni Biblioteki Głównej.

VI Postanowienia końcowe

1. W szczególnych przypadkach losowych, na pisemny, uzasadniony wniosek (Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu) użytkownika, dyrektor Biblioteki Głównej może umorzyć w całości lub w częśi wysokość opłaty na niezwrócone w terminie materiały biblioteczne.

2. Od decyzji dyrektora Biblioteki Głównej przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

3. Dyrektor Biblioteki Głownej na pisemny wniosek użytkownika może wydać decyzję w przedmiocie liczby wypożyczanych woluminów oraz okresu ich wypożyczenia.

4. Użytkownikom zgłaszającym zastrzeżenia do decyzji kierownika Oddziału Udostępniania, Magazynowania i Konserwacji Zbiorów oraz kierowników bibliotek specjalistycznych przysługuje, w terminie 7 dni, prawo do odwołania się od wydanej decyzji odpowiednio do dyrektora Biblioteki Głównej, a następnie do Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

2. Treść Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego jest dostępna na stronie WWW Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych.