Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i baz danych

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
§1 Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne udostępniają dokumenty oraz zbiory informacji elektronicznej w sieci i na pojedynczych stanowiskach komputerowych.
§2 Na wydzielonych stanowiskach komputerowych użytkownicy mogą korzystać z tych baz danych, które są własnością Uniwersytetu Opolskiego lub tych, na które Uniwersytet wykupił licencję.
§3 Udostępniane zbiory mogą być wykorzystywane przez użytkowników do użytku własnego, w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
§4 Zabrania się korzystania ze stanowisk komputerowych w celu przejmowania i upowszechniania danych, kopiowania i reprodukowania dokumentów, które użytkownik wykorzystuje z naruszeniem prawa autorskiego twórców i artystów. W czytelniach na stanowiskach przeznaczonych do udostepniania zbiorów elektronicznych można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w programach już istniejących.
§5 Czytelnicy dysponujący własnymi komputerami mogą korzystać z dostępu do sieci elektrycznej na wskazanych miejscach w czytelniach. Nie dopuszcza się podłączenia własnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej.
§6 Korzystanie przez użytkowników z Internetu, poczty elektronicznej i edytorów tekstu odbywa się na wskazanych stanowiskach w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych.
§7 Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Opolskiego korzystaja bezpłatnie z dostępu do zbiorów elektronicznych stanowiących własność Uniwersytetu Opolskiego oraz z Internetu i poczty elektronicznej. Pozostali użytkownicy wnoszą opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym przez władze Uniwersytetu.
§8 W przypadku nie przestrzegania zasad nieniejszego zarządzenia, dyżurny bibliotekarz ma prawo wstrzymać użytkownikowi dalszą pracę na stanowisku komputerowym.
§9 Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w zarządzeniu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej i odwoławczo od jego decyzji do Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Informacja sporządzona na podstawie Zarządzenia Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zasad udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych UO. Cennik usług określa załącznik do Zarządzenia Nr 30/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.09.2006 r. – Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.
Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego i bibliotek specjalistycznych
1. Dozwolone jest wykonanie pojedynczej kopii artykułu i fragmentu książki elektronicznej na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych.
2. Zabrania się masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów, czasopism i książek elektronicznych oraz przechowywania ich bez potrzeby podykotowanej prowadzonymi obecnie badaniami.
3. Zabrania sie publikacji fragmentów artykułów czy książek elektronicznych i ich przedruku w formie oryginalnej lub zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich.
4. Zabrania sie wykorzystywania licencjonowanych zasobów elektronicznych BG UO do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).