​Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352) niektóre monografie opublikowane w latach 2017-2021 mogą uzyskać wyższą liczbę punktów.
Z 25% do 100% wartości punktowej, zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała „w wyniku realizacji projektu finansowanego:
a) przez Narodowe Centrum Nauki,
b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu”.

W związku z tym Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów monografii spełniających powyższe warunki o dostarczenie odpowiednim redaktorom Bazy Wiedzy oryginałów publikacji lub formalnego potwierdzenia uprawnień do zwiększonej liczby punktów za monografię będącą edycją tekstów źródłowych.
Wykaz redaktorów odpowiadających za rejestrację dorobku w poszczególnych dyscyplinach znajduje się pod adresem: http://bazawiedzy.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-redaktorow-Bazy-Wiedzy-24.08.2020.pdf