DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I BAZY WIEDZY


mgr Ewelina Pisarek, kustosz - kierownik

Tel.: +48 77 401 6144
E-mail: episarek@uni.opole.pl

mgr Urszula Bylicka, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6190
E-mail: ubylicka@uni.opole.pl

mgr Łukasz Łobos, bibliotekarz

Tel.: +48 77401 6145
E-mail: lukasz.lobos@uni.opole.pl

mgr Iwona Ostrowska, kustosz

Tel.: +48 77401 6190
E-mail: iostro@uni.opole.pl

dr Michał Kaczmarek, kustosz

Tel.: +48 77 401 6160
E-mail: michalk@uni.opole.pl

mgr Beata Niedbalec, kustosz

Tel.: +48 77 401 6145
E-mail: niedbab@uni.opole.pl

Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy

Działalność informacyjno-dokumentacyjna realizowana jest przez pracowników Biblioteki od 1967 r. W wyniku rosnącego zapotrzebowania na aktualną, kompletną i wiarygodną informację naukową w strukturze Biblioteki, w 1973 r., wyodrębniono Oddział Informacji Naukowej. W związku ze zmieniającym się zakresem wykonywanych przez Oddział zadań, na mocy Zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27.12.2019 r. przyjęto aktualnie obowiązującą nazwę Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy.

Obecnie obszar zadań DINiBW skupia się na procesie działalności informacyjnej skierowanym na użytkownika, realizowanym poprzez tradycyjne formy usług informacyjnych, jak też  poprzez coraz bardziej rozbudowywany zakres usług sieciowych, oferując katalogi on-line, bazy danych, serwisy informacyjne, e-informatory, elektroniczne bibliografie, repozytoria i bazy wiedzy. Dbając o jakość świadczonych usług oraz kierując się dobrem użytkownika wspólnie z nim uczestniczymy w konstruowaniu profilu wyszukiwawczego, weryfikacji i selekcji informacji.

Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy prowadzi działalność:

  • informacyjną:

– udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych,

– prowadzenie pomiarów bibliometrycznych,

– przygotowywanie na wniosek zainteresowanych osób zestawień bibliometrycznych na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych, w tym sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w bazach Web of Science Core Collection, Scopus i in., obliczanie wskaźnika indeksu Hirscha oraz sumarycznego Impact Factor wg indeksu Journal Citation Rerports,

– udostępnianie elektronicznych baz własnych i współtworzonych,

– sprawdzanie lokalizacji poszukiwanych książek i czasopism w bibliotekach krajowych i zagranicznych,

– sporządzanie w oparciu o posiadane źródła bibliograficzne krajowe i zagraniczne zestawień tematycznych na zamawiane przez pracowników Uczelni zagadnienia,

– zapoznawanie wszystkich zainteresowanych z usługami informacyjno-bibliotecznymi;

  • dydaktyczną:

– szkolenie użytkowników w zakresie wyszukiwania literatury w zbiorach drukowanych i elektronicznych Biblioteki,

– instruowanie w zakresie korzystania z baz danych;

  • dokumentacyjną:

– wprowadzanie dorobku piśmienniczego, artystycznego i patentów do Bazy Wiedzy – centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego;

  • promocyjną i popularyzatorską:

– organizowanie wystaw,

– opracowanie informatorów, ulotek, zakładek, plakatów,

– aktywne uczestnictwo w cyklicznych imprezach kulturalno-oświatowych, jak opolskie festiwale nauki, Tydzień Bibliotek,

– oprowadzanie wycieczek po Bibliotece,

– aktualizacja treści na stronie internetowej Biblioteki.

Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy oferuje:

– szkolenia użytkowników z obsługi elektronicznego katalogu Aleph,

– instruktaż efektywnego korzystania z zasobów multiwyszukiwarki PRIMO,

– pomoc w wyszukiwaniu na Platformie Czasopism UO,

– krótkie wprowadzenie do sposobu przeszukiwania źródeł elektronicznych znajdujących się w ofercie Biblioteki UO,

– objaśnienie zasad funkcjonowania różnych baz dziedzinowych polskich i zagranicznych,

– dostęp do stanowisk komputerowych z łączem internetowym, wyposażonych w oprogramowanie przydatne do pisania pracy oraz tworzenia prezentacji multimedialnych, jak też do stanowiska multimedialnego z możliwością skanowania i wydruku.

  Informacje udzielane są przez pracowników Działu bezpośrednio w Dziale, telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz poprzez elektroniczną usługę ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA.