UWAGA! Komunikat WBN z dnia 28.11.2019 r.

  • W dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt.
  • Natomiast program A z pełnym finansowaniem w ramach programu publikowania otwartego Elsevier jest wciąż aktywny. Do 28 listopada 2019 zostało zgłoszone 160 artykułów, więc 340 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w grudniu bieżącego roku. W związku z tym autorzy artykułów, które zostały wysłane do wydawcy po 31 maja 2019 r. i opublikowane w modelu subskrypcyjnym przed uruchomieniem programu 2 września, otrzymają e-mail z ICM z propozycją zmiany modelu na publikację otwartą w ramach programu A.

 

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
Aktualizacja 28.11.2019 r. (nowe wersje prezentacji dla autorów wypełniających formularz)

Pilotażowy program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych działa od 2 września 2019 r. Dzieli się na dwie części: A i B.

Program A – publikacja określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w 2019 r., 1000 artykułów w 2020 r. i 1500 artykułów w 2021 r.

Program B – publikacja dowolnej liczby artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka wynosi: 30% w 2019 r., 20% w 2020 r., 10% w 2021 r.

LISTA CZASOPISM hybrydowych i gold open access udostępnionych do programu
(strona polska ma możliwość dalszej selekcji czasopism do programów A i B; MNiSW przygotuje nową selekcję na rok 2020)

UWAGA! 2 września zostaje uruchomiony tylko program A na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Artykuły będą mogły być publikowane we wszystkich 1777 czasopismach z listy Elsevier. Po wyczerpaniu puli 500 artykułów przed końcem 2019 r., program A zostanie wyłączony, a program B włączony na okres do końca 2019 r. MNiSW przygotuje na rok 2020 nowy sposób działania programów A i B.

Programy A i B przeznaczone są dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją krajową Elsevier 2019-2021, w tym Uniwersytet Opolski. Zgodnie z zasadami programu przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się:
– pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu,
– osobę związaną z instytucją na innych zasadach i afiliującą danych artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.
UWAGA! Autor korespondencyjny musi umieścić na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu.

Program (część A i B) obejmuje artykuły wysłane do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019 r. z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 r. zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na koszt autora.
Typy artykułów: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO). OPIS TYPÓW

Przedmiot finansowania w programie A i zniżki w programie B
Przedmiotem tym jest opłata za publikację otwartą, tzw. Article Processing Charge  (APC) – patrz cennik standardowy Elsevier. Jej wysokość zależy od czasopisma. Opłaty za usługi dodatkowe (np. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) rozliczane są osobno na koszt autora i bez zniżki na podstawie indywidualnej faktury.

Jak zgłosić artykuł do programu?
Jeżeli artykuł przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, wtedy autor korespondencyjny otrzymuje e-mail od wydawcy wraz z linkiem do formularza internetowego “Author journej”.
UWAGA! Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez ten formularz w serwisie internetowym Article Publication Services (“Author journey”).
Jak wypełnić formularz – patrz prezentacje:

Skrótowa informacja dla autorów wypełniających formularz Article Publication Services w 2019 r.
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B
UWAGA! Prezentacje mogą być pobrane tylko z adresów IP należących do sieci Uniwersytetu Opolskiego. Można je również uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl
Autor musi na wstępie w formularzu wskazać swoją afiliację na liście rozwijanej. Jeżeli wybrana instytucja  i czasopismo są objęte programem oraz artykuł był wysłany do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019 r. to w formularzu pojawi się opcja publikacji otwartej w ramach programu. W przypadku programu B w formularzu będzie widoczna stawka netto opłaty standardowej APC przed zniżką oraz wysokość procentowa zniżki.
Po wypełnieniu formularza i wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B informacja o artykule przesyłana jest do ICM UW do weryfikacji, po której autor otrzyma e-mail z informacja o jej wyniku. Elsevier będzie od 11 września 2019 r. przekazywał do ICM dane o artykułach zgłoszonych do programu, w związku z tym autorzy, którzy zgłoszą swoje artykuły w okresie 2-11 września 2019 r. mogą spodziewać się informacji o weryfikacji w połowie tego miesiąca. Nie spowoduje to jednak opóźnienia w publikacji artykułów, które mogą ukazać się on-line jako artykuły otwarte jeszcze przed weryfikacją.
ICM będzie sprawdzał prawidłowość wskazania afiliacji (w formularzu i na stronie tytułowej artykułu) oraz w przypadku programu B, czy instytucja zgadza się przyjąć fakturę za publikację danego artykułu ze zniżką.
Autor nie ma obowiązku skorzystania z programu i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja “subskrypcja”).
W przypadku odrzucenia artykułu z programu A lub B zostanie on opublikowany w modelu otwartym, ale Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC bez zniżki bezpośrednio autorowi. Autor jest uprzedzony o takiej ewentualności w formularzu “Author journey”. Jeżeli artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie:
– hybrydowym – autor będzie miał możliwość zmiany na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty (nawet jeśli artykuł otwarty zdążył się już ukazać on-line) – należy wtedy bezzwłocznie skontaktować się z Elsevier na adres Support@elsevier.com i  poprosić o zmianę modelu publikacji,
– gold open access  – nie ma możliwości zmiany opcji, jak również wycofania publikacji.
W programie B Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją w formie elektronicznej na adresy podane do ICM przez instytucje. Faktura będzie zawierała w opisie nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego.

Jaki typ licencji wybrać?
W formularzu „Author journey” możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.

Więcej szczegółowych informacji, z którymi należy się zapoznać

Wszelkie pytania w sprawie programu należy kierować do:
– wydawnictwa Elsevier Support@elsevier.com
– Wirtualnej Biblioteki Nauki wbn-admins@icm.edu.pl
W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu należy podać w korespondencji identyfikator DOI, jeśli jest już przypisany do artykułu.
Wkrótce uruchomiona zostanie też strona WWW wydawnictwa Elsevier z informacjami o programie.

 

 

 

Springer Open Choice – licencja Compact

Program, który umożliwia polskim autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer (LISTA, program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen). Koszty ich publikacji pokrywane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beneficjenci programu: autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu (w formie pozwalającej na jednoznaczną identyfikację z instytucją na powyższej liście). Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia.

Typy artykułów objętych programem: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Procedura publikowania:
1. Po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu autor korespondencyjny otrzymuje e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji. W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego (PREZENTACJA –  do pobrania tylko tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer, w tym Uniwersytet Opolski, do uzyskania również pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl).
2. Formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem ok. 80 czasopism niestandardowych, gdzie autor otrzymuje specjalne instrukcje postępowania od redakcji.
3. System AAS Article Approval Service – po wypełnieniu formularza informacje przesyłane są w ciągu 2 dni do ICM w celu weryfikacji.
4. W roku 2019 programem zostanie objętych 2091 artykułów.

Więcej informacji o programie

Kontakt w przypadku pytań i problemów:
– wydawnictwo Springer Nature oa.verification@springer.com
– obsługa WBN – w razie dalszych problemów – wbn-admins@icm.edu.pl
– strona wydawcy Open access agreement for Polish authors.

 

 

 

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. W wybranych czasopismach fizycznych (LISTA) mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W roku 2017 ICM i CERN podpisały nową umowę na udział Polski w konsorcjum SCOAP3 w latach 2017-2019. Więcej informacji

 

 

 

Science Advances (dodatek do licencji Science)

Czasopismo open access przeznaczone do publikowania otwartego. Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 objęła dodatkowo 90% zniżkę dla opłat za publikację (Article Processing Charge) w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Zniżka przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, w tym Uniwersytet Opolski. Więcej informacji