Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10.11.2006 r. w sprawie: zasad udostępniania zbiorów elektronicznych oraz korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.

& 1

 Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne udostępniają dokumenty oraz zbiory informacji elektronicznej w sieci i na pojedynczych stanowiskach komputerowych.

& 2

 Na wydzielonych stanowiskach komputerowych użytkownicy mogą korzystać z tych baz danych, które są własnością Uniwersytetu Opolskiego lub tych, na które Uniwersytet wykupił licencję.

& 3

Udostępniane zbiory mogą być wykorzystywane przez użytkowników do użytku własnego, w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

& 4

 Zabrania się korzystania ze stanowisk komputerowych w celu przejmowania i upowszechniania danych, kopiowania i reprodukowania dokumentów, które użytkownik wykorzystuje z naruszeniem prawa autorskiego twórców i artystów. W czytelniach na stanowiskach przeznaczonych do udostępniania zbiorów elektronicznych można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w programach już istniejących.

& 5

 Czytelnicy dysponujący własnymi komputerami mogą korzystać z dostępu do sieci elektrycznej na wskazanych miejscach w czytelniach. Nie dopuszcza się podłączenia własnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej.

& 6

 Korzystanie przez użytkowników z Internetu, poczty elektronicznej i edytorów tekstu odbywa się na wskazanych stanowiskach w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych.

& 7

Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Opolskiego korzystają bezpłatnie z dostępu do zbiorów elektronicznych stanowiących własność Uniwersytetu Opolskiego oraz z Internetu i poczty elektronicznej. Pozostali użytkownicy wnoszą opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ustalonym przez władze Uniwersytetu.

& 8

 W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego zarządzenia, dyżurny bibliotekarz na prawo wstrzymać użytkownikowi dalszą pracę na stanowisku komputerowym.

& 9

 Rozstrzygnięcie spraw nie uregulowanych w zarządzeniu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej i odwoławczo od jego decyzji do Rektora Uniwersytetu Opolskiego.