ZARZĄDZENIE Nr 04/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 stycznia 2021 r.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

 

Materiały

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Załącznik do komunikatu z dnia 21 grudnia 2021: wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu z dnia 21 grudnia 2021: wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu z dnia 9 lutego 2021 r. – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
Załącznik do komunikatu z dnia 17 grudnia 2019 r. – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Załącznik do komunikatu z dnia 18 grudnia 2019 r. – wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów oraz sprostowanie komunikatu z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Komunikat MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazu wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 (dotyczy kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.
część A
część B
część C
poprawki ministerialne do listy czasopism
Opublikowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?

Ewaluacja jakości działalności naukowej – Przewodnik (2017 – 2020)