Konferencja „Prawo autorskie w działalności biblioteki akademickiej”

____________________________________________________

8 grudnia 2023 roku

____________________________________________________

Materiały pokonferencyjne


Prezentacje występujących prelegentów

dr Konrad Gliściński LL.M.

Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

Dozwolony użytek w działalności bibliotek akademickich. Wybrane zagadnienia.

Barbara Szczepańska i Maria Drabczyk

Barbara Szczepańska, członkini komitetu doradczego projektu Knowledge Right21
Maria Drabczyk, Prezeska Zarządu, Kierowniczka działu polityk i rzecznictwa, Centrum Cyfrowe (krajowy koordynator projektu KR21)

⇒ Projektowane zmiany w prawie autorskim – implementacja dyrektywy 2019/790 oraz działania rzecznicze w ramach projektu Knowledge Right21.

Anna Radoszewska

Nagrania wideo z poszczególnych wystąpień


Przedstawiamy fotorelację z przebiegu konferencji.

Fot. Piotr Kasprzyk z Działu Systemów Informatycznych i Zbiorów Elektronicznych BUO

Materiały przedkonferencyjne


Informacje o konferencji, organizatorach, programie itp.

Instytut Nauk Prawnych oraz Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji, która rozpocznie się 8 grudnia br. o godz. 9.30 w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11 w Opolu.

Celem konferencji, która została zaplanowana w formule seminarium, jest zaprezentowanie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w obszarze funkcjonowania bibliotek akademickich.

W trakcie seminarium zostaną poruszone istotne kwestie w funkcjonowaniu bibliotek akademickich dotyczące: dozwolonego użytku edukacyjnego, sztucznej inteligencji w działalności bibliotecznej, deponowania w repozytoriach instytucjonalnych otwartych danych badawczych oraz projektowanych zmian w prawie autorskim w zakresie udostępniania publikacji cyfrowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny; obowiązuje rejestracja. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (oprócz formy stacjonarnej zaplanowano transmisję online). Formę uczestnictwa należało zaznaczyć w trakcie rejestracji. Formularz rejestracyjny znajduje się poniżej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 listopada.

UWAGA!

Ze względów organizacyjno-technicznych zakończono rejestrację na udział w formie online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy

Instytutu Nauk Prawnych UO
http://inp.wpia.uni.opole.pl/

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
www.bg.uni.opole.pl

Komitet organizacyjny

dr hab. Piotr Stec, prof. UO
dr Andrzej Drzewiecki
Danuta Szewczyk-Kłos
Dorota Wierzbicka-Próchniak

Kontakt

W sprawach związanych z organizacją konferencji pomaga sekretarz konferencji: Dorota Ciamaga
Tel.: +48 77 401 6140
E-mail: biblioteka@uni.opole.pl

PROGRAM KONFERENCJI

08/12/2023 (Piątek)

9.00–9.30 Rejestracja uczestników Konferencji

Temat

Godz.

Referujący/Prowadzący

Powitanie uczestników Konferencji

 

9.30 – 9.35

 

prof. dr hab. Jacek Lipok, Prorektor ds. nauki UO

Otwarcie obrad

 

                     

9.35 – 9.45

 

 

dr hab. Piotr Stec, prof. UO Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UO

I Sesja

 

dr hab. Piotr Stec, prof. UO Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UO

Dozwolony użytek utworów ustanowiony na rzecz bibliotek – wybrane problemy.

9.45 – 10.30

mec. Małgorzata Kubik

Instytut Nauk Prawnych UO

Dyskusja

10.30 – 10.45

 

Dozwolony użytek w działalności bibliotek akademickich. Wybrane zagadnienia. 

10.45 – 11.30

dr Konrad Gliściński LL.M.

Katedra Prawa Własności Intelektualnej 

Uniwersytet Jagielloński 

Dyskusja

11.30 – 11.45

 

Przerwa kawowa                                                     

11.45 – 12.15

 

II Sesja

 

Danuta Szewczyk-Kłos, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

Sztuczna inteligencja w działalności bibliotecznej – aspekty prawne  

12.15 – 12.45

dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL

Dyskusja

12.45 – 13.00

 

Prezentacja przedstawiciela wydawnictwa PWN

13.00 – 13.10

Anna Radoszewska

Jak zabezpieczyć otwarte dane badawcze w repozytorium instytucjonalnym?

13.10 – 13.40

dr hab. Piotr Stec, prof. UO Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UO

Dyskusja

13.40 – 13.55

 

Projektowane zmiany w prawie autorskim – implementacja dyrektywy 2019/790 oraz działania rzecznicze w ramach   projektu Knowledge Right21

 

13.55 – 14.45

Barbara Szczepańska,   członkini komitetu doradczego projektu Knowledge Right21

Maja Drabczyk

Prezeska Zarządu, Kierowniczka działu polityk i rzecznictwa, Centrum Cyfrowe (krajowy koordynator projektu KR21)

Dyskusja

14-45–15.00

 

Zamknięcie obrad                          

15.00–15.15

 

Obiad

15.15

 

Po zamknięciu konferencji możliwość zwiedzenia Muzeum UO


Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do programu.
Pobierz program => PDF

Patronaty:

     


Patronat medialny:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
Sala Senatu

Parking: Plac Kopernika/Solaris

FORMULARZ REJESTRACYJNY (zgłoszenia do 25 listopada)

Proszę potwierdzić formę uczestnictwa:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji „Prawo autorskie w działalności biblioteki akademickiej”, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości pod adres sekretariat@uni.opole.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie, utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w materiałach audiowizualnych, wykonanych podczas konferencji „Prawo autorskie w działalności biblioteki akademickiej”, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego, w celach informacyjnych, promocyjnych, archiwizacyjnych, na stronach internetowych Biblioteki oraz Uniwersytetu Opolskiego, na portalach społecznościowych tych instytucji, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów dystrybucji informacji.

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników
Konferencji „Prawo autorskie w działalności biblioteki akademickiej”,
organizowanej przez Uniwersytet Opolski
w dniu 8 grudnia 2023 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
e-mail:  sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 70 02.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować:
– poprzez adres e-mail
iod@uni.opole.pl
– poprzez formularz na stronie
http://iod.uni.opole.pl/kontakt/
– telefonicznie: +48 77 452 7099
– pisemnie na adres:
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach dokumentacyjno-promocyjnych, publikacji zdjęć oraz materiałów filmowych wykonanych podczas Konferencji pt. „Prawo autorskie w działalności biblioteki akademickiej”, organizowanej przez Uniwersytet Opolski w dn. 8 grudnia 2023 r.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art. 2 i 11 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach);
b) 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem Opolskim w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji.

6. Dane uczestników konferencji w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, adresu IP będą przetwarzane w ramach relacji z konferencji na stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych Uniwersytetu Opolskiego do dn. 30.06.2024 r., w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. e RODO;
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda;
f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Uczestnictwo w Imprezie w trybie stacjonarnym oraz z włączonym obrazem z kamery internetowej w trybie on-line jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Państwa na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z realizacją Konferencji pt. „Prawo autorskie w działalności biblioteki akademickiej”, organizowanej przez Uniwersytet Opolski w dn. 8 grudnia 2023 r. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, w sposób nienaruszający dóbr osobistych uczestnika wydarzenia.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne.